سهامداران

 • مهندسی قدس نیرو
 • شرکت پارس تابلو
 • شرکت آلومتک
 • سرمایه گذاری نیرو
 • شرکت نصب نیرو
 • شرکت ساپتا
 • شرکت روشنایی آرم
 • شرکت تهران پادنا
 • شرکت الکترو کویر
 • شرکت مبنا بهینه سازان نیرو
 • شرکت کرمان تابلو
 • شرکت کاپاسیتور پارس
 • شرکت پارس سوئیچ
 • شرکت ایران ترانسفو
 • شرکت ایران سوئیچ
 • شرکت پارس تابلو پویا
 • آوانگان
 • شرکت مهاب قدس
 • تعمیرات نیروگاهی ایران
 • شرکت آبفر
 • شرکت پیمانیر