مدیر عاملان صانیر تا کنون

مهندس علی اکبر سهیلی

تحصیلات:

مهندس صنایع

۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۱

مهندس عوض محمد پارسا

تحصیلات:

مهندس برق

۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۰

رضاعبادزاده سمنانی

تحصیلات:

مترجمی زبان انگلیسی

۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۸

مهندس علیرضا کدخدایی

تحصیلات:مهندس برق

۱۳۷۳ لغایت ۱۳۸۴

مهندس حمیدرضا صالحی

تحصیلات:

مهندس برق

1397 لغایت 1398

مهندس جواد خونساری

تحصیلات:

مهندس عمران

1396 لغایت اردیبهشت 97

بهمن صالحی جاوید

تحصیلات:

مدیریت صنعتی

از ابتدای 1394 تا 1396

مهندس محمود جنتیان

تحصیلات:

مهندس برق

۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴

دکتر منصور سعیدی

تحصیلات:

دکترای برق

۱۳۹۸ تا کنون