اعضای هیئت مدیره

2عکس دکتر منصور سعیدی
دکتر منصور سعیدی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
Golbabaei
دکتر محمدتقی گل بابایی نایب رئیس هیئت مدیره
مهندس علی بخشی رئیس هیئت مدیره
مهندس فضل الله امیرلیراوی عضو هیئت مدیره
parsa
مهندس کیارش پارسا عضو هیئت مدیره
مهندس بهزاد نادعلیان عضو هیئت مدیره
پیام-باقری
دکتر پیام باقری عضو هیئت مدیره