اعضای هیئت مدیره

دکتر منصور سعیدی عضو هیت مدیره و مدیرعامل
Golbabaei
دکتر محمدتقی گل بابایی نایب رئیس هیت مدیره
مهندس علی بخشی رئیس هیت مدیره
مهندس فضل الله امیرلیراوی عضو هیت مدیره
parsa
مهندس کیارش پارسا عضو هیت مدیره
مهندس بهزاد نادعلیان عضو هیت مدیره
mirsadri
دکتر محسن میر صدری عضو هیت مدیره