مدیر عاملان صانیر

alireza-kadkhodaei
مهندس علیرضا کدخدایی تحصیلات:مهندس برق
1373 لغایت 1384
Ebadzadeh
رضاعبادزاده سمنانی تحصیلات: مترجمی زبان انگلیسی
1384 لغایت 1388
Mohammad-Parsa
زنده یاد مهندس عوض محمد پارسا تحصیلات: مهندس برق
1388 لغایت 1390
Ali Akbar Soheili
مهندس علی اکبر سهیلی تحصیلات: مهندس صنایع
1390 لغایت 1391
Mahmoud-Jannatian
مهندس محمود جنتیان تحصیلات: مهندس برق
1391 لغایت 1394
Bahman-Salehi
بهمن صالحی جاوید تحصیلات: مدیریت صنعتی
1394 لغایت 1396
javad-khonsari
مهندس جواد خونساری تحصیلات: مهندس عمران
1396 لغایت 1397
Hamidreza-Salehi
مهندس حمیدرضا صالحی تحصیلات: مهندس برق
1397 لغایت 1398
2عکس دکتر منصور سعیدی
دکتر منصور سعیدی تحصیلات: دکترای برق
از 1398 لغایت 1402
nor
دکتر حسن قلی نژاد تحصیلات: دکترای مهندسی برق قدرت
1402