گواهینامه ها و افتخارات

2013

رتبه 191 از 250 پیمانکار برتر بین المللی- رتبه 43 در صنعت نیرو و رتبه 8 در انتقال و توزیع نیرو

2014

رتبه 197 از 250 پیمانکار برتر بین المللی- رتبه 45 در صنعت نیرو و رتبه 11 در انتقال و توزیع نیرو

2015

رتبه 176 از 250 پیمانکار برتر بین المللی- رتبه 39 در صنعت نیرو و رتبه 9 در انتقال و توزیع نیرو

2016

رتبه 170 از 250 پیمانکار برتر بین المللی- رتبه 42 در صنعت نیرو و رتبه 13 در انتقال و توزیع نیرو

Business Achievement Award Best Exemplary Awards

IMS Certificates