خط و پست ۱۱۰ به ۲۰ کیلوولت قلعه نو افغانستان

  • کشور: افغانستان
  • بخش: نیرو
  • نوع: انتقال نیرو
  • قیمت پروژه: 899,013 $
  • توضیحات : خط و پست ۱۱۰ به ۲۰ کیلوولت قلعه نو افغانستان