خط و پست ۱۱۰ به ۲۰ کیلوولت قلعه نو افغانستان

slide-2feca5b
slide-f145459