طراحي و تامين تجهيزات الکترومکانيکال و هيدرومکانيکال تلمبه خانه و عمليات ساختماني منطقه تادف و الباب – حلب

  • کشور: سوریه
  • بخش: آبفا
  • نوع: آبیاری
  • قیمت پروژه: 15,974,332 $
  • طراحي و تامين تجهيزات الکترومکانيکال و هيدرومکانيکال تلمبه خانه و عمليات ساختماني منطقه تادف و الباب – حلب