طراحی ، تامين و ساخت نيروگاه ۱۵۷/۲ × ۲ مگاوات الصدر عراق

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c