طراحی ، تامين و ساخت نيروگاه ۱۵۷/۲ × ۲ مگاوات الصدر عراق

  • کشور: عراق
  • بخش: نیرو
  • نوع: تولید نیرو
  • قیمت پروژه: 113,678,000 $
  • توضیحات: طراحی ، تامين و ساخت نيروگاه ۱۵۷/۲ × ۲ مگاوات الصدر عراق