پروژه پست ۱۳۲/۲۲۰ كيلو ولت خوزدار

slide-2feca5b
slide-f145459