هیئت موسس صانیر

پیشنهاد تأسیس شرکتی جهت امر صادرات خدمات فنی مهندسی و تجهیزات آب و برق در اسفند ۱۳۷۲ توسط  مهندس ملاکی، معاون وزیر نیروی وقت (مهندس زنگنه) و مهندس مسعود حجت، قائم مقام معاونت امور برق وقت کتبا به وزیر نیرو ارائه شد. در همان ماه  شکوری، معاونت وقت تحقیقات توانیر، قدسی مدیرعامل نصب نیرو، حسین دوست مدیرعامل پیمانیر، قاسم مستقل مدیرعامل قدس نیرو، جوادی معاونت بازرگانی توانیر، عبدالمحمدی مدیر دفتر صنایع و رسولی مدیر عامل ساپتا طی جلسه ای نحوه تشکیل این شرکت را پیشنهاد نمودند و متعاقبا شرکتهای آونگان، آلومتک، آبفر، ایران ترانسفو، ایران سوئیچ، پارس سوئیچ، صنعتی مهراباد، کنتورسازی، مقره سازی به عنوان شرکتهای زیر ساخت و پیمانیر، ساپتا، نصب نیرو، قدس نیرو، مهاب قدس به عنوان شرکت های وابسته به وزارت نیرو و اتمسفر، آرم، پارس تابلو، پادنا، فولمن، مجموعه شرکتهای کابل سازی، کرمان تابلو، مهندسی ساختمان جهان پارس به عنوان بخش خصوصی سهامداران شرکت صانیر شدند. در سال ۱۳۷۳ اساسنامه شرکت تأیید و ارکان آن مشخص شد. با موافقت مهندس بیژن نامدار زنگنه مبنی بر تشکیل شرکت صانیر به صورت صددرصد حقوقی،  مهندس علی اکبر امینی کافی آبادی، مهندس علیرضا کدخدایی را به عنوان اولین مدیر عامل شرکت صانیر منصوب کردند. در این مدت 27 سال، هیأت مدیره های متعددی امور جاری صانیر را هدایت کرده اند که اولین هیأت مدیره صانیر شامل :

۱ –  علی اکبر امینی کافی آبادی

۲ –  محمد جعفر لاری

۳ – زنده یاد عوض محمد پارسا

۴ –  نادر عطایی

۵ –  قاسم مستقل

۶ – علی اکبر سهیلی

۷ – علیرضا کدخدایی

بوده است در حال حاضر هر دو سال یکبار، هیأت مدیره تغییر می کند و سهامداران در این تغییرات نقش جدی دارند.

Zangeneh
مهندس بیژن زنگنه
malaki
مهندس محمد ملاکی
hojjat
مهندس مسعود حجت