هیئت موسس صانیر

پیشنهاد ارائه تأسیس شرکتی جهت امر صادرات خدمات مهندسی و تجهیزات آب و برق در اسفند ۱۳۷۲ توسط جناب آقایان مهندس ملاکی، معاون وزیر نیروی وقت (مهندس زنگنه) و مهندس مسعود حجت، قائم مقام معاونت امور برق وقت به وزیر نیرو کتبا پیشنهاد شد. در همان ماه آقایان شکوری، معاونت وقت تحقیقات توانیر، قدسی مدیرعامل نصب نیرو، حسین دوست مدیرعامل پیمانیر، قاسم مستقل مدیرعامل قدس نیرو، جوادی معاونت بازرگانی توانیر، عبدالمحمدی مدیر دفتر صانیع و رسولی مدیر ساپنا طی جلسه ای نحوه تشکیل این شرکت را پیشنهاد نمودند و متعاقبا شرکتهای آونگان، آلومتک، آبفر، ایران ترانسفر، ایران سوئیچ، پارس سوئیچ، صنعتی مهراباد، کنتورسازی، مقره سازی به عنوان شرکتهای زیر صنایع و پیمانیر، ساپنا، نصب نیرو، قدس نیرو، مهاب قدس به عنوان شرکت های وابسته به وزارت نیرو و اتمسفر، آرم، پارس تابلو، پادنا، فولمن، مجموعه شرکتهای کابل سازی، کرمان تابلو، مهندسی ساختمان جهان پارس به عنوان بخش خصوصی سهامداران شرکت صانیر شدند. در سال ۱۳۷۳ اساسنامه شرکت تأیید و ارکان آن مشخص شد. با موافقت آقای مهندس بیژن نامدار زنگنه مبنی بر تشکیل صانیر به صورت صددرصد حقوقی، اقای مهندسی علی اکبر امینی کافی ابادی، جناب آقای مهندس علیرضا کدخدایی را به عنوان اولین مدیر عامل شرکت صانیر منصوب کردند. در این مدت ۲۰ سال، هیأت مدیره های متعددی امور جاری صانیر را هدایت کردهاند که اولین هیأت مدیره صانیر شامل آقایان:

۱ – آقای علی اکبر امینی کافی آبادی،

۲ – آقای محمد جعفر لاری،

۳ – آقای عوض محمد پارسا،

۴ – آقای نادر عطایی،

۵ – آقای قاسم مستقل،

۶ – آقای علی اکبر سهیلی،

۷ – آقای علیرضا کدخدایی،

بوده است در حال حاضر هر دو سال یکبار، هیأت مدیره تغییر می کند و سهامداران در این تغییرات نقش جدی دارند.

Zangeneh
مهندس بیژن زنگنه
malaki
مهندس محمد ملاکی
hojjat
مهندس مسعود حجت