نامه تشکر مدیر عامل برق منطقه ای سمنان در پاسخ به تبریک انتصاب ایشان