با حضور رئیس جمهور و وزیر نیرو،خط انتقال برق 220 کیلوولت ایران به گوادر پاکستان افتتاح شد

با حضور رئیس جمهور و وزیر نیرو،خط انتقال برق 220 کیلوولت ایران به گوادر پاکستان افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی شرکت صانیر، همزمان با نخستین روز از سفر هیأت دولت در مراسمی با حضور دکتر ابراهیم رئیسی ، دکتر علی اکبر محرابیان و دکتر منصور سعیدی مدیر عامل شرکت صانیر و همچنین مقامات پاکستانی شهباز شریف نخست وزیر، خرم دستگیر خان وزیر انرژی و مدیر عامل شرکت NTDC خط انتقال برق 220 کیلوولت ایران به گوادر پاکستان افتتاح شد.

 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز مبرم ﮐﺸﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺮز اﯾﺮان ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﮔﻮادر، بدین منظور اﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﺑﺨﺶ اول ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل  220  ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل  29  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﭘﺴﺖ ﮔﻮادر در  ﺗﺎرﯾﺦ  31/03/1401  در  ﺷﺮﮐﺖ  ﺻﺎﻧﯿﺮ  ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن  وزارت  اﻧﺮژي  ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  و  ﺷﺮﮐﺖ  NTDC  و CPPA اﻣﻀﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺑﻪ   دﻟﯿﻞ  اﻫﻤﯿﺖ  ﺑﺴﯿﺎر  ﺑﺎﻻ  و  ﻣﻠﯽ  ﺑﻮدن این پروژه، ﺷﺮﮐﺖ  ﺻﺎﻧﯿﺮ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد و علیرغم مشکلاتی از قبیل ناامنی در ﺳﺎﯾﺖ و ﺟﺎري  ﺷﺪن سیلابهای متعدد در ﻣﻨﻄﻘﻪ،  اﺟﺮاي  ﮐﺎﻣﻞ  ﭘﺮوژه  ﺑﻪ  ﻃﻮل  30  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  ﺧﻂ  اﻧﺘﻘﺎل  دو  ﻣﺪاره  ﺑﺎﻧﺪل و  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  اﺗﺼﺎل دﮐﻞ  ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان ﺑﻪ دﮐﻞ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎلﮔﻮادر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن انجام پذیرفت . در نهایت با همت شرکت صانیر اﯾﻦ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺲ از  5  ﻣﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي، در ﺗﺎرﯾﺦ  دوم اسفندماه سال 1401  ﺑﺎ ﺳﻄﺢ وﻟﺘﺎژ  132 ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ (با ظرفیت ﺳﻄﺢ وﻟﺘﺎژ 220 ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ) با حضور نمایندگان وزارت نیرو، شرکت توانیر و شرکت صانیر برقدار گردید.

اﻣﯿﺪ  اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ  دو  دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري  اﺳﻼﻣﯽ  اﯾﺮان  و  ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن،  ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ  ﺑﺨﺶ  دوم  ﭘﺮوژه ﮐﻪ  ﺷﺎﻣﻞ   45  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  ﺧﻂ  اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﺴﺖ  GIS  ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  ﺑﻪ زودي  آﻏﺎز  ﮔﺮدد  ﺗﺎ ﺻﺎدرات ﺑﺮق از اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از اﯾﻦ ﺧﻂ از ﻃﺮﯾﻖ دو ﻣﺪار و ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد. همچنین امید می رود ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق داﺧﻠﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در آﯾﻨﺪه ، ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪي مازاد در ﮐﺸﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ ورود به شبکه ایران ﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺎدر ﮔﺮدد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.