اخبار صانیر

فهرست مطالب

اخبار صانیر

اخبار صانیر

چهل روز گذشت…

  به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم مهندس محمد پارسا بزرگ مرد صنعت برق ایران، یادنامه “چراغ راه صانیر” منتشر گردید.   این یادنامه برگ

<<
اخبار صانیر

در سوگ بزرگ مرد صنعت برق ایران

بازگشت همه بسوی اوست…   با کمال تاثرو تاسف ضایعه درگذشت جناب آقای مهندس محمد پارسا پیشکسوت صنعت برق ایران، موسس و مدیر عامل اسبق

<<