اخبار صنعت نیرو

فهرست مطالب

اخبار صنعت نیرو

اخبار صانیر

چهل روز گذشت…

  به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم مهندس محمد پارسا بزرگ مرد صنعت برق ایران، یادنامه “چراغ راه صانیر” منتشر گردید.   این یادنامه برگ

<<